لایسنس

لایسنس سی پنل - سرور مجازی

سی پنل مخصوص سرور مجازی
همراه با نصب

489,000 ریال
havonta
3,426,000 Beállítási díj
Rendelés
سی پنل - سرور اختصاصی

سی پنل برای سرور اختصاصی
همراه با نصب

734,000 ریال
havonta
7,341,000 Beállítási díj
Rendelés
لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس برای دایرکت ادمین
همراه با نصب

367,000 ریال
havonta
245,000 Beállítási díj
Rendelés
لایسنس کلودلینوکس

لایسنس برای کلودلینوکس
همراه با نصب

734,000 ریال
havonta
3,426,000 Beállítási díj
Rendelés