لایسنس

لایسنس سی پنل - سرور مجازی

سی پنل مخصوص سرور مجازی
همراه با نصب

489,000 ریال
Mensual
3,426,000 Cost d'instal · lació
Demanar Ara
سی پنل - سرور اختصاصی

سی پنل برای سرور اختصاصی
همراه با نصب

734,000 ریال
Mensual
7,341,000 Cost d'instal · lació
Demanar Ara
لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس برای دایرکت ادمین
همراه با نصب

367,000 ریال
Mensual
245,000 Cost d'instal · lació
Demanar Ara
لایسنس کلودلینوکس

لایسنس برای کلودلینوکس
همراه با نصب

734,000 ریال
Mensual
3,426,000 Cost d'instal · lació
Demanar Ara