برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

captcha


قیمت دامنه

TLD Min. سالها انتقال تمدید کردن
.com 1 400,000 ریال 480,000 ریال
.net 1 490,000 ریال 490,000 ریال
.org 1 550,000 ریال 550,000 ریال
.ir 1 80,000 ریال 50,000 ریال
.co.ir 1 50,000 ریال 50,000 ریال
.biz 1 450,000 ریال 450,000 ریال
.info 1 450,000 ریال 450,000 ریال
.ws 1 1,980,000 ریال 1,980,000 ریال
.us 1 400,000 ریال 400,000 ریال
.tv 1 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.cc 1 820,000 ریال 820,000 ریال
.co 1 1,250,000 ریال 1,250,000 ریال
.in 1 360,000 ریال 360,000 ریال
.pro 1 0 ریال هیچکدام
.one 1 0 ریال هیچکدام
.ch 1 0 ریال هیچکدام
.actor 1 0 ریال هیچکدام
.academy 1 0 ریال هیچکدام
.accountants 1 0 ریال هیچکدام
.asia 1 0 ریال هیچکدام
.at 1 0 ریال هیچکدام
.audio 1 0 ریال هیچکدام
.ca 1 0 ریال هیچکدام
.city 1 0 ریال هیچکدام
.click 1 0 ریال هیچکدام
.design 1 0 ریال هیچکدام
.email 1 0 ریال هیچکدام
.es 1 0 ریال هیچکدام
.eu 1 0 ریال هیچکدام
.fr 1 0 ریال هیچکدام
.gg 1 0 ریال هیچکدام
.help 1 0 ریال هیچکدام
.host 1 0 ریال هیچکدام
.it 1 0 ریال هیچکدام
.kim 1 0 ریال هیچکدام
.land 1 0 ریال هیچکدام
.li 1 0 ریال هیچکدام
.life 1 0 ریال هیچکدام
.link 1 0 ریال هیچکدام
.love 1 0 ریال هیچکدام
.me 1 0 ریال هیچکدام
.name 1 0 ریال هیچکدام
.online 1 0 ریال هیچکدام
.pm 1 0 ریال هیچکدام
.pw 1 0 ریال هیچکدام
.re 1 0 ریال هیچکدام
.red 1 0 ریال هیچکدام
.ru 1 0 ریال هیچکدام
.site 1 0 ریال هیچکدام
.tel 1 0 ریال هیچکدام
.work 1 0 ریال هیچکدام
.tools 1 0 ریال هیچکدام
.id.ir 1 50,000 ریال 50,000 ریال