سرور مجازی

سرور مجازی - ۱ هسته

HDD 20Gb

RAM 1GB

CPU 1CORE

Germany / Iran

سرور مجازی - ۲ هسته

HDD 40Gb

RAM 2GB

CPU 2CORE

Germany / Iran

سرور مجازی - ۴ هسته

HDD 60Gb

RAM 6GB

CPU 4CORE

Germany / Iran