توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

captcha


قیمت دامنه

TLD Min. سالها ثبت نام تمدید کردن
.com 1 400,000 ریال 480,000 ریال
.net 1 490,000 ریال 490,000 ریال
.org 1 550,000 ریال 550,000 ریال
.ir 1 50,000 ریال 50,000 ریال
.co.ir 1 50,000 ریال 50,000 ریال
.biz 1 450,000 ریال 450,000 ریال
.info 1 450,000 ریال 450,000 ریال
.ws 1 1,980,000 ریال 1,980,000 ریال
.us 1 400,000 ریال 400,000 ریال
.tv 1 1,200,000 ریال 1,200,000 ریال
.cc 1 820,000 ریال 820,000 ریال
.co 1 500,000 ریال 1,250,000 ریال
.in 1 360,000 ریال 360,000 ریال
.pro 1 590,000 ریال هیچکدام
.one 1 420,000 ریال هیچکدام
.ch 1 630,000 ریال هیچکدام
.actor 1 1,320,000 ریال هیچکدام
.academy 1 1,050,000 ریال هیچکدام
.accountants 1 3,450,000 ریال هیچکدام
.asia 1 510,000 ریال هیچکدام
.at 1 580,000 ریال هیچکدام
.audio 1 520,000 ریال هیچکدام
.ca 1 1,200,000 ریال هیچکدام
.city 1 700,000 ریال هیچکدام
.click 1 280,000 ریال هیچکدام
.design 1 1,700,000 ریال هیچکدام
.email 1 700,000 ریال هیچکدام
.es 1 300,000 ریال هیچکدام
.eu 1 300,000 ریال هیچکدام
.fr 1 350,000 ریال هیچکدام
.gg 1 6,880,000 ریال هیچکدام
.help 1 710,000 ریال هیچکدام
.host 1 770,000 ریال هیچکدام
.it 1 320,000 ریال هیچکدام
.kim 1 530,000 ریال هیچکدام
.land 1 1,050,000 ریال هیچکدام
.li 1 540,000 ریال هیچکدام
.life 1 1,050,000 ریال هیچکدام
.link 1 350,000 ریال هیچکدام
.love 1 1,050,000 ریال هیچکدام
.me 1 680,000 ریال هیچکدام
.name 1 360,000 ریال هیچکدام
.online 1 1,300,000 ریال هیچکدام
.pm 1 340,000 ریال هیچکدام
.pw 1 340,000 ریال هیچکدام
.re 1 340,000 ریال هیچکدام
.red 1 540,000 ریال هیچکدام
.ru 1 150,000 ریال هیچکدام
.site 1 350,000 ریال هیچکدام
.tel 1 480,000 ریال هیچکدام
.work 1 300,000 ریال هیچکدام
.tools 1 1,050,000 ریال هیچکدام
.id.ir 1 50,000 ریال 50,000 ریال